Satus prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Łobzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Satus prawny

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

  1. Wojewoda Zachodniopomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie działający w imieniu własnym w sprawach:

    1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

    2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;
  2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
  3. komendant komisariatu Policji.
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Łobzie realizuje zadania określone w ustawach.
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Łobzie określają:
 
Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 
Ustawa o policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 02.05.2011
Data modyfikacji : 07.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Zajner
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Miszel KPP Łobez
Osoba modyfikująca informację:
Walemar_Miszel
do góry